Zakup pieca laboratoryjnego do topienia próbek

CRONIMET  PL Sp . z o.o.
Kłopot 10 A
88-100 Inowrocław

Mając na względzie dochowanie  zasady uczciwej konkurencji,  efektywności,  jawności  i przejrzystości  w związku z realizacją projektu pod nazwą:

„Budowa nowej instalacji do przygotowania odpadów zawierających Ni, Cr i Mo do procesu recyklingu”

ogłaszam rozpoczęcie postępowania według zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Postępowanie to ma na celu wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty na realizację zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym, stanowiącego część realizacji projektu.

Projekt ten będzie współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 3.3. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”.

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR CRO/18/PT/2014

dotyczące realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

„Zakup pieca laboratoryjnego do topienia próbek“

1. Zamawiający:

CRONIMET PL  Sp. z o.o. Kłopot 10 A, 88-100 Inowrocław

2. Tryb postępowania:

Konkurs ofert w celu wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty według następujących kryteriów

– cena oferty

– bilans parametrów technicznych

3. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa indukcyjnego, laboratoryjnego pieca do topienia próbek metali i stopów metali o następujących parametrach.

Zasilanie trójfazowe 3×400 V

Częstotliwość: 50 Hz

Zawiera przemiennik wysokiej częstotliwości – moc na wyjściu 10 kW, częstotliwość na wyjściu 1,1 – 2,0 MHz

Zawiera układ za,knięty chłodzenia wodą

Waga: max 100 kg

Maksymalne wymiary zestawu: 70x70x130 cm

Topienie w tyglach ceramicznych o wymiarach 50/40×80 mm

4. Miejsce realizacji projektu i powyższych zadań :

Szczecin, ul. Księdza Kujota 17

5. Osoba do kontaktu :

Wojciech Kwiatkowski, tel. (052) 3564522: 669787878. Adres do korespondencji: 88 – 100 Inowrocław, Klopot 10 A; kwiatkowski.wojciech@cronimet.pl

Michał Kłos, tel 0523564518,  669242424 Adres do korespondencji: 88 – 100 Inowrocław, Klopot 10 A; klos.michal@cronimet.pl

6. Warunki udziału w postępowaniu:

Podmioty , które  wykonują działalność gospodarczą w obszarze odpowiadającym zakresowi zadania będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. Ponadto Wykonawca powinien:

 • w okresie ostatnich dwóch lat, licząc od dnia terminu składania ofert, wykonać co najmniej 5 realizacji o parametrach i wymaganiach technicznych zbliżonych przedmiotowi Zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

7. Termin realizacji zadania:

maksymalny termin zakończenia realizacji zadania w terminie do: 15.01.2015

8. Terminy postępowania:

a) złożenie oferty  w terminie do 21 listopada 2014 r do godziny 10:30 w sekretariacie w siedzibie zamawiającego , osobiście lub za pośrednictwem kuriera , poczty. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

b) otwarcie ofert nastapi  21 listopada 2014 r. o godz. 11:00

9. Przygotowanie oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej, na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez te osoby. Koperta/ opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego z dopiskiem „ Dotyczy zapytania ofertowego nr CRO/18/PT/2014“

Wszelkie kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

Formularz oferty wraz z załącznikami (Załącznik nr 1). Wszystkie ceny
w formularzu powinny być podane w PLN lub w EURO, w kwocie netto
(przy przeliczeniu EURO na PLN zostanie zastosowany średni kurs NBP opublikowany w dniu poprzedzającym termin otwarcia ofert.

W przypadku wykonawców mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dokona kalkulacji należności publicznoprawnych (m. in. cła, akcyzy), wynikających z obowiązujących przepisów, o które zostanie powiększona cena przedstawiona w ofercie. Tak skalkulowana kwota będzie stanowiła kwotę dla celów porównawczych.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 7 niniejszego zapytania

oferta powinna zawierać co najmniej:

 • dane Wykonawcy wraz z podaniem danych osoby do kontaktu
 • datę sporządzenia,
 • cenę całkowitą netto i brutto podaną  w odniesieniu   do pkt. 3  niniejszego zapytania,
 • termin wykonania zadania,
 • długość okresu i warunki gwarancji,
 • warunki i terminy płatności,
 • termin ważności oferty nie krótszy niż 90 dni,

10. Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania.

Odrzuceniu podlegają oferty, które:

 • są niezgodne z przepisami prawa;
 • ich treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 • ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 • zostały złożone przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • zawierają omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu ceny;

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty podlegają odrzuceniu, o odrzuceniu ich ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Konkurs ofert (postępowanie o udzielenie zamówienia) podlega unieważnieniu w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

 • gdy nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;
 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia;
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć, a z powodu której przeprowadzenie postepowania lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

11. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena                              65 pkt

Bilans parametrów techn. 35 pkt

Cena

Maksymalną liczbę 65 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia („Cena”), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną
w odniesieniu do oferty najkorzystniejszej.

Bilans parametrów technicznych

Maksymalną liczbę 35 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkorzystniejszy bilans parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, w oparciu o ocenę porównawczą dokonaną przez Komisję Przetargową.

Pozostali Wykonawcy otrzymają mniejszą ilość punktów obliczoną w zależności od liczby uczestników i zajętego miejsca, wg następującego wzoru:

Liczba punktów = 35 – 35 (m-1): n

Gdzie: m – numer zajętego miejsca, a n – liczba podmiotów biorących udział w klasyfikacji Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną w odniesieniu do oferty najkorzystniejszej.

12. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

13. Gwarancja i inne zobowiązania wykonawcy

Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji min 12 miesięcy na przedmiot Zamówienia

14. DODATKOWE INFORMACJE

Niniejsze zapytanie jest dostępne na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego ,oraz na stronie internetowej pod adresem www.cronimet.com.pl. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków zamieszczonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na wykonanie zamówienia obejmującą całość przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Załącznik nr 1: „Formularz oferty”

Zapytanie ofertowe – plik pdf.

Z poważaniem
w imieniu Zamawiającego:

Maciej Lipiński
Członek Zarządu

Polityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dowiedz się więcej
MENU