CRO/22/SP/2015

CRONIMET  PL Sp . z o.o.

Kłopot 10 A

88-100 Inowrocław

Mając na względzie dochowanie  zasady uczciwej konkurencji,  efektywności ,  jawności  i przejrzystości  w związku z realizacją projektu pod nazwą:

„Budowa nowej instalacji w Mielcu do przerobu odpadów w celu przygotowania ich do odzysku, a w szczególności recyklingu”

ogłaszam rozpoczęcie postępowania według zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Postępowanie to ma na celu wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty na realizację zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym, stanowiącego część realizacji projektu.

Projekt ten będzie współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.1.2 . „Racjonalna gospodarka odpadami, część 2 Instalacje gospodarowania odpadami”

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR CRO/M/02/WG/2015

dotyczące realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

zadanie nr 1  „Zakup wagi samochodowej“

zadanie nr 2   „Zakup wagi pomostowej“

1.Zamawiający:

CRONIMET PL  Sp. z o.o. Kłopot 10 A, 88-100 Inowrocław

2.Tryb postępowania:

Konkurs ofert w celu wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty według następujących kryteriów

– cena oferty

– termin wykonania zadania

3.Przedmiot zamówienia :

Zadanie nr 1 – Zakup wagi samochodowej

Realizacja zadania obejmuje dostawę i montaż wagi samochodowej – szt.1 , najazdowej o wymiarach pomostu 18×3 m oraz zakresie ważenia 60 t., wraz z legalizacją.

 1. Nośność 60 t
 2. Legalizowany zakres ważenia min 0,5 t do 60 t
 3. Działka elementarna min 20 kg
 4. Wymiary pomostu 18 x 3 m. Pomost żelbetowy prefabrykowany w ramie stalowej
 5. Zakres pracy zespołu pomostowego: min -35 C do + 80 C
 6. Zakres pracy dla terminala wagowego: min -10 C do + 45 C
 7. Waga typu najazdowego, naziemna.
 8. Pomiar za pomocą czujników tensometrycznych analogowych. Zabudowa czujników winna zapobiegać ich zniszczeniu przy przeciążeniu. Stopień ochrony czujników IP68
 9.  W zakres dostawy wchodzi system pomiarowo – sterujący, dopuszczony do urzędowej legalizacji oraz oprogramowanie wagowe łącznie z zestawem komputerowym do obsługi programu wagowego (komputer + monitor + drukarka). Sterownik wagowy winien:
  • dopuszczony do urzędowej legalizacji do 6 000 działek
  • stopień ochrony obudowy sterownika IP65
  • musi umożliwiać pracę w trybie bezobsługowym (automatycznym)
  • programowalny – dający możliwość zmiany sekwencji zdarzeń na wadze,
  • musi być wyposażony w minimum 3 porty szeregowe (do podłączenia PC, wyświetlacza zewnętrznego, etc..)
 10. W zakres dostawy kontraktu wchodzą: roboty budowlano montażowe związane z podłoża wagi,  podłączenie zasilania wagi (rozdzielnia zlokalizowana jest w miejscu budowy wagi), niezbędne okablowanie pomieszczenie wagowego – waga, montaż wagi, instalacja oprogramowania wagowego i systemu pomiarowo – sterującego, kalibracja i legalizacja wagi, wykonanie najazdów żelbetowych na wagę.
 11. waga musi mieć moduł kontroli przejazdów (zapisujący niezależnie od operatora wszystkie zdarzenia występujące na wadze)
 12. waga musi zostać zalegalizowana w III klasie dokładności wg dyrektywy PN-EN 45501

Zadanie nr 2 – Zakup wagi pomostowej – 1 szt.

Wymiary: 2,5 x 2,0 m.

Realizacja zadania obejmuje dostawę,  montaż wagi na istniejącym fundamencie, uruchomienie wagi oraz legalizację wagi.

Dane techniczne przedmiotu zamówienia:

 • Wymiary wag 2,5 x 2,0 m
 • Przetworniki tensometryczne klasy C3
 • Nośność 5 t
 • Wykonanie IP 68
 • Wyposażenie w oddzielny wyświetlacz

4.Miejsce realizacji projektu i powyższych zadań :

39-300 Mielec , ul. Wojska Polskiego 3, teren SSE EURO-PARK MIELEC

5.Osoba do kontaktu :

Wojciech Kwiatkowski, tel. (052) 3564522: 669787878. Adres do korespondencji: 88 – 100 Inowrocław, Klopot 10 A; kwiatkowski.wojciech@cronimet.pl

6.Wizja lokalna terenu inwestycji – możliwa jest w  godz. pracy 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu .

7. Warunki udziału w postępowaniu:

Podmioty , które  wykonują działalność gospodarczą w obszarze odpowiadającym zakresowi zadania będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. Ponadto Wykonawca powinien:

 • w okresie ostatnich dwóch lat, licząc od dnia terminu składania ofert, wykonać co najmniej 15 realizacji obiektów budowlanych o parametrach i wymaganiach technicznych zbliżonych przedmiotowi Zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • posiadać polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia co najmniej 250.000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 • przedstawić zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
  że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • przedstawić zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8.Termin realizacji zadania :

maksymalny termin zakończenia realizacji zadania w terminie do:

zadanie nr 1 Zakup wagi samochodowej – 15.05.2015

zadanie nr 2 – Zakup wagi samochodowej – 15.05.2015

9.Terminy postępowania:

a) złożenie oferty  w terminie do 25 marca 2015 r do godziny 10:30 w sekretariacie w siedzibie zamawiającego , osobiście lub za pośrednictwem kuriera , poczty. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

b) otwarcie ofert nastapi 25 marca 2015 r. o godz. 11:00

10.Przygotowanie oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie papierowej, na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez te osoby. Koperta/ opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego z dopiskiem „ Dotyczy zapytania ofertowego nr CRO/M/02/WG/2015“

Wszelkie kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

Formularz oferty wraz z załącznikami (Załącznik nr 1). Wszystkie ceny w formularzu powinny być podane w PLN, w kwocie netto oraz brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 7 niniejszego zapytania

oferta powinna zawierać co najmniej:

 • dane Wykonawcy wraz z podaniem danych osoby do kontaktu
 • datę sporządzenia,
 • cenę całkowitą netto i brutto podaną  w odniesieniu   do pkt. 3  niniejszego zapytania,
 • termin wykonania zadania,
 • długość okresu i warunki gwarancji,
 • warunki i terminy płatności,
 • termin ważności oferty nie krótszy niż 60 dni,

11. Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania.

Odrzuceniu podlegają oferty, które:

 • są niezgodne z przepisami prawa;
 • ich treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 • ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 • zostały złożone przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • zawierają omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu ceny;

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty podlegają odrzuceniu, o odrzuceniu ich ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Konkurs ofert (postępowanie o udzielenie zamówienia) podlega unieważnieniu w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

 • gdy nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;
 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia;
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć, a z powodu której przeprowadzenie postepowania lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

12. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena                                                                                                    70          pkt

Termin wykonania zamówienia                     30          pkt

Cena.

Maksymalną liczbę 70 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia („Cena”), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną
w odniesieniu do oferty najkorzystniejszej.

Termin wykonania zamówienia

Maksymalną liczbę 30 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin wykonania Zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną w odniesieniu do oferty najkorzystniejszej.

13. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

14. Gwarancja i inne zobowiązania wykonawcy

 • Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na przedmiot Zamówienia. Okres gwarancji powinien wynosi co najmniej 24 miesiące od daty końcowego odbioru przedmiotu Zamówienia, z wyjątkiem podzespołów komputerowych, dla których. Inwestor dopuszcza roczną gwarancję.

15. DODATKOWE INFORMACJE

Niniejsze zapytanie jest dostępne na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego ,oraz na stronie internetowej pod adresem www.cronimet.com.pl

Złożenie oferty oznacza akceptację warunków zamieszczonych w niniejszym zapytaniu ofertowym

Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na wykonanie zamówienia obejmującą całość przedmiotu zamówienia .

Załączniki

Załącznik nr 1: „Formularz oferty”

Zapytanie ofertowe – plik pdf.

Z poważaniem
w imieniu Zamawiającego:

Maciej Lipiński
Członek Zarządu

Polityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dowiedz się więcej
MENU